Defensem els seus drets i interessos individuals, tant en el marc de la signatura de contractes civils com en la reclamació dels seus drets.

 • Incapacitats
 • Contractes civils (Arrendaments, compravendes, i opcions de compra)
 • Reclamació de deutes
 • Divisió de la cosa comuna o copropietat
 • Desnonaments per impagament d'arrendaments, per ocupació il·legal
 • Accidents de trànsit, responsabilitat mèdica i responsabilitat professional
 • Responsabilitat civil
 • Propietat horitzontal (comunitat de propietaris)
 • Dret d'usdefruit, dret de servitud, drets reals
 • Contestació de contractes (anul·lació, nul·litat, clàusules abusives)
 • Herències, reclamació de legitima


Contactar