Els honoraris del Bufet de la Lletrada Emilie Pavageau, en nom de la transparencia, es pactessin amb el client, en funció de la naturalesa i de la complexitat de l'expedient.

Un contracte d'honoraris serà signat prèviament a l'inici de tot procediment, permetent així al client conèixer l'import exacte d'aquest. El contracte recollirà en particular l'import i el mètode de pagament pactat entre les parts.

Cites i consultes legals (sense procediment escrit o contenciós): 30 €. L'import de les cites i consultes es considera com lliurat a compte i serà deduït dels honoraris.

Contactar